اع ت م ر

در ف‍ص‍ل‌ دوم‌ ج‍ه‍ت‌ اه‍م‍ی‍ت‌ م‍وض‍وع‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ و آش‍ن‍ای‍ی‌ ه‍ر چ‍ه‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر ب‍ا ب‍ح‍ث‌ ن‍ظری‌ ک‍ارای‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌، ت‍ئ‍وری‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ از دی . ـي بمـ

2023-02-06
    مباراة الوحدة و الاتفاق فوده اكشن
  1. ـر الهـ
  2. ـليـ
  3. ـاع يشـ