ف و ق

برای نمونه «قلک» که در اصل به صورت «کولک» و «غلک» رایج بوده است. 39 ةݮݴݹب ماع ّف عافتراں ةوراقم % ةݮݴݹب ماع ّف ّݠفݹكا ّلݲݸكا جتاݹكا وݸو ݞف

2023-02-07
    اجراءات تمديد تاشيرة خروج و عودة سائق خاص
  1. ا ه ن ي ح ه ت ل
  2. An Arabic word may have a range of meanings depending on context
  3. cloud_download
  4. 377 بازدید
  5. INSTAGRAM Quran Dictionary -