مادة17 ط

ماده17 – این آیین مشتمل بر(17) ماده و (2) تبصره در اجرای تبصره(2) بند (ط) ماده (30) قانون نظام صنفی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با نظر خواهی از اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و در تاریخ 7/5/1394 به . قانون اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1382ـ

2022-12-08
    أقام الصلاه وآتو الزكاه و أمروا
  1. ط‌) اعلام‌ مواضع ‌رسمي
  2. August 16, 2016 ·