مخرج حرف ف

برای تعیین و شناختن مخرج هر یک از حروف الفبا، شیوه‌ای است که آن حرف را ساکن . یادداشت: نظر به مخرج حرف راء (ر) که سطح نوک زبان وکام مقابل آن میباشد، با نزدیک شدن سطح نوک زبان به کام مقابل هوا در عقب زبان محبوس میګردد که فشار هوا به طرف بیرون سبب لرزش زبان و یا تکرار برګشت و

2023-02-07
    كتابة الصلوة ف المصحف
  1. khatan (29
  2. شكل كتابته كالآتي { فـ}