معنى ط را

ـرحـ. )نرمی ، مهربانی ، خوش رفتاری

2023-01-30
    تاريخ إنشاء كلية اسنا ن جامعة بدر في مصر
  1. ـنـ
  2. ] (اِمص
  3. جستجو
  4. ( غیاث ) ( آنندراج )
  5. com
  6. ـديـ
  7. )1 - کنارة هر چیزی ، حاشیه
  8. برای رفع محدودیت کاربر ویژه شوید